top of page
IMG-20180608-WA0008.jpg

Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring

Algemene voorwaarden
DogSkills
Houtsestraat 22D 6655 AR  Puiflijk
K.v.K. 69662878

Inschrijving en betaling

 • Aanmelden voor cursussen is alleen schriftelijk mogelijk. Hiertoe dient een volledig ingevuld, ondertekend inschrijfformulier te zijn ingediend bij DogSkills.

 •  Aanmelding voor een cursus is pas definitief als het verschuldigde bedrag bijgeschreven is op de bankrekening van DogSkills of contant wordt voldaan voor aanvang van het eerste cursusonderdeel van betreffende cursus.

 • Cursisten worden in volgorde van betaling ingeschreven. Mochten er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld voor een cursus, dan kan DogSkills beslissen dat een cursus geen doorgang zal vinden. De voor deze cursus reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd.

 • Minderjarige cursisten worden alleen toegestaan bij de kind & hond lessen, waarbij ten alle tijden het kind werkt onder begeleiding van ouder en/of voogd). DogSkills behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken in overleg met de minderjarige en zijn verzorgers. In zulke uitzonderingsgevallen dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door de ouders c.q. de wettelijke vertegenwoordigers. Tevens dient ouder c.q. wettelijke vertegenwoordiger tijdens alle cursusonderdelen de minderjarige te vergezellen.

 • Cursusplaats, cursusdata en -prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen slechts dan door de hondenschool worden gewijzigd wanneer omstandigheden daartoe noodzaken. Cursisten hebben in dat geval het recht hun inschrijving te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk, binnen 14 dagen na kennisgeving plaats te vinden, dit geldt niet voor individuele lessen enkel voor complete leskaarten.

 • In het geval van online lessen en locatie lessen heeft DogSkills het recht de lestijden te verschuiven.

 • DogSkills heeft het recht personen en/of honden de toegang tot de hondenschool te ontzeggen.

 • De cursist ontvangt na schriftelijke aanmelding bevestiging van de betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en tijdstip van de cursus.

Annulering

 • Annuleren is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de les. Betaalde cursusgelden zullen bij latere afmeldingen niet  worden gerestitueerd.

 • Inhalen van lessen kan alleen in goed overleg met DogSkills. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

 • Lessen die door DogSkills worden afgelast worden in overleg opnieuw ingepland, voor deze lessen zal geen restitutie plaatsvinden.

Cursus

 • De cursist verklaart dat de hond voldoende is ingeënt en geen besmettelijke aandoening heeft. Bij twijfel over de gezondheidstoestand van de hond zal DogSkills een gezondheidsverklaring vragen van een dierenarts.

 • De cursist verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voordat hij overgaat tot inschrijving.

 • De cursist verklaart het verschuldigde cursusgeld over te maken twee weken voor aanvang van de cursus. Blijft de cursist op dit punt in gebreke dan behoudt DogSkills zich het recht voor de cursist en hond toegang te ontzeggen tot de cursus.

 • DogSkills behoudt zich het recht voor de cursist en hond in een andere cursus te plaatsen of herplaatsen indien dit beter is voor de hond.

 • DogSkills behoudt zich het recht deelname aan een cursus te weigeren of te annuleren wanneer er gegronde reden is dat de hond een risico vormt voor de gezondheid van andere deelnemers, hierbij zal dan restitutie van het overgebleven lesgeld plaatsvinden.

 • DogSkills behoudt zich het recht voor de cursist en hond op een ander tijdstip te plaatsen dan door cursist is aangevraagd.

 • DogSkills behoudt zich het recht voor de cursist te weigeren als deze niet naar de aanwijzingen van de coach luistert, zichzelf, zijn hond, of anderen in gevaar brengt of hulpmiddelen of straffen gebruikt die hondonvriendelijk zijn, hierbij zal geen restitutie plaatsvinden van het betaalde lesgeld.

 • De cursist houdt zijn hond aan de lijn en bij andere mensen en dieren vandaan tenzij de coach andere aanwijzingen daarover geeft.

 • Voor aanvang en na afloop van een cursusonderdeel maakt de cursist geen gebruik van het cursusveld of toestellen die daar eventueel staan opgesteld.

 • De cursist ruimt op en rondom het terrein van de hondenschool eventuele uitwerpselen van de hond op.

 • Tijdens het volgen van de lessen mag er niet worden gerookt.

 • Mobiele telefoons staan uitgeschakeld, tenzij anders met de coach is overeengekomen.

 • DogSkills behoudt zich het recht voor overhandigde dierenpaspoorten te (laten) controleren bij verdenking op onwaarheden.

 • De cursist is verplicht melding te doen als zijn hond door een gemeente in Nederland als gevaarlijk is of wordt bestempeld.

 • DogSkills behoudt zich het recht voor om bij de gemeente informatie op te vragen over het bestempelen van een hond als gevaarlijk. Indien een hond als gevaarlijk is bestempeld door een gemeente in Nederland, behoudt DogSkills het recht om de hond niet toelaten.

 • Teven zijn gedurende hun loopsheid in principe toegestaan op de cursuslocatie (op risico van de cursist), tenzij door DogSkills anders wordt aangegeven.

 • Mist de cursist door de loopsheid van zijn hond op advies van DogSkills meer dan de helft van een cursus, dan krijgt hij een passende korting op een eerstvolgende beschikbare en passende cursus. Deze korting vind niet plaats als de cursist zelf besluit niet deel te nemen aan de lessen gedurende de loopsheid, enkel als dit op advies van DogSkills is.

 • Door de cursist meegebracht bezoekers zijn welkom op de door DogSkills aangewezen plek. Honden die niet deelnemen aan de cursus worden alleen in goed overleg en met uitdrukkelijke toestemming van DogSkills op het terrein toegelaten.

 • DogSkills behoudt zich het recht om niet deelnemende honden tijdens de lessen te weren van het terrein.

Besloten Facebookgroep

 • Cursisten van DogSkills met een geldige leskaart of een lidmaatschap krijgen toegang tot de besloten FB groep van DogSkills. **

 • Bij lesuitval door bijvoorbeeld onweer, zware regenval en langdurige lesuitval door bijvoorbeeld hitte golven of pandemieën, zullen er in de besloten FB groep oefeningen/spellen uitgelegd worden, zullen er online lessen plaatsvinden en zullen er vragen sessies komen zodat de lessen ook in deze perioden (op een alternatieve manier) door kunnen gaan. 

 • Inhoud van de groepspagina mag niet gedeeld worden met derden.

 • DogSkills heeft het recht cursisten uit de besloten FB groep te verwijderen wanneer deze zich niet aan de geldende groepsregels kan houden, geen geldige leskaart meer hebben en/of geen lidmaatschapgeld betalen.

 • Voor online lessen worden net als voor veld lessen strippen in rekening gebracht en gelden de normale annuleringsvoorwaarden. 

** VIP cursisten (cursisten die 10 leskaarten of meer hebben afgenomen) mogen lid blijven van de besloten cursistengroep zolang deze bestaat en hebben hier geen geldige strippenkaart of lidmaatschap voor nodig.

Copyright

 • Alle door DogSkills verstrekte schriftelijke materialen en oefeningen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DogSkills worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Ondertekening en aansprakelijkheid

 • Door ondertekening van het inschrijfformulier, verklaart de cursist het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

 • De cursist beschikt over een goede WA-verzekering waarop zijn honden zijn meeverzekerd.

 • DogSkills is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, opgelopen voor, tijdens of na afloop van de cursus.

 • De cursus geschiedt geheel voor eigen risico van de cursist.

 • DogSkills is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen voor, tijdens of na afloop van de cursus.

 • De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebracht hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht.

 • Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, aan haar medewerkers en de locatie waar de activiteiten plaats vinden. 

 • Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de cursist te kennen de algemene voorwaarden van DogSkills te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen deze beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk, anders overeengekomen.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die de cursist aangaat met DogSkills.
   

Privacyverklaring


 

22 mei 2018

DogSkills acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom houden wij ons aan de privacywet. Dit houdt in dat uw gegevens veilig zijn en dat gegevens altijd zorgvuldig gebruikt zullen worden. Hieronder zal helder en transparant worden uitgelegd hoe er met informatie van klanten, hun dier en de bezoekers van de website zal worden omgegaan.

Privacyverklaring DogSkills hondenschool, gevestigd aan Houtsestraat 22D, 6655 AR  Puiflijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Correspondentie adres: Houtsestraat 22D, 6655 AR  Puiflijk
Website: www.dogskills.nl
Email: info@dogskills.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
DogSkills verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Als aanvulling verwerken wij voor de dienstverlening de volgende gegevens van uw dier.
- Naam
- Ras
- Geslacht
- Leeftijd
- Geschiedenis zoals vermeld op inschrijfformulier

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dogskills.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
DogSkills verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Het verzenden van huiswerk en daarbij behorende bijlagen
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
- U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- DogSkills verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de boekhouding en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
DogSkills neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DogSkills) tussen zit.

DogSkills gebruikt de volgende computerprogramma's of - systemen:
- Microsoft
- HTML5
- Javascript
- Adobe Acrobat Reader
- Facebook

Google Analytics:
Op de website www.dogskills.nl gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Welke mailadressen komen er in de maillijst?
Periodiek sturen wij aan geïnteresseerden informatie over geplande workshops of lezingen. Alleen mensen die schriftelijk aangeven dat zij deze informatie per mail willen ontvangen sturen wij deze mails. Wanneer cliënten niet meer benaderd willen worden via de mail met informatie over geplande lezingen of workshops kunnen ze dit altijd aangeven via info@dogskills.nl. De mailinglist worden alleen gebruikt voor het versturen van de uitnodigingen voor workshops en lezingen of voor het versturen van huiswerk.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
DogSkills bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst
Adres > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst
Emailadres > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst
Betaalgegevens > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden.
DogSkills verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer het noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met derden zodat zij mij en u kunnen helpen uw huisdier te trainen zal hier altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan u.
Hieronder versta ik bijvoorbeeld een specialist waar ik u naar verwijs of waarmee ik wil overleggen over de aanpak van training van uw dier.

Gebruiken wij cookies, of vergelijkbare andere technieken?
DogSkills gebruikt tot op heden nog geen cookies. Alleen technische en functionele cookies kunnen ingezet worden, zoals ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DogSkills en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dogskills.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DogSkills wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
DogSkills neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dogskills.nl

Wijzigingen voorbehouden. 

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement: Welcome
bottom of page